Posicionament de la Sectorial de Salut de Junts davant el “Proyecto de Ley para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud”

El Consell de Ministres del 14 de juny de 2022 va aprovar el Projecte de Llei per consolidar l’equitat, universalitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, amb la presumpta pretensió de blindar la sanitat pública del perill de la privatització.

El projecte de Llei proposa modificar la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, incorporant un nou article, el 47, que estableix la gestió directa com a model de gestió del SNS sotmetent l’adopció de models de gestió indirecta per part del les CCAA a l’aprovació del Consell Interterritorial del SNS. No obstant, deixen al marge d’aquest canvi a MUFACE, ISFAS i MUGEJU, permetent així als funcionaris públics escollir una atenció sanitària a través d’asseguradores privades.

El projecte de Llei també entra a regular temes gens menors per la seva transcendència social, sanitària i econòmica, que fan referència a les cobertures i les prestacions del SNS, temes sobre els quals cal fer un debat profund i arribar a grans consensos.

El marc normatiu vigent fins al moment, i les lleis General de Sanitat, de Cohesió i Qualitat del SNS així com la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya marquen un marc competencial clar, que ha estat estable en el temps i respectuós amb les competències en salut de Catalunya, i que ha configurat el model sanitari català, molt diferent del model de les CCAA d’Espanya i molt més proper als estàndards europeus.

Aquest projecte de Llei representa, doncs, una involució, ja que vol canviar les regles del joc vulnerant i envaint les nostres competències amb un objectiu homogeneïtzador i recentralitzador que de cap manera podem acceptar.

JuntsxCat està compromès amb la defensa del model sanitari català que s’ha anat construint des dels anys 80, tot assumint que cal posar-lo al dia per tal de superar les febleses i mancances que l’infrafinançament  crònic ha provocat i que la pandèmia ha fet aflorar i per tal de poder donar resposta als nous requeriments en salut de la població. Un Sistema de Salut propi, diferenciat, i referent com a model universal, equitatiu, sostenible i de qualitat.

Per això, sobre aquest projecte de llei volem manifestar que:

  • La defensa de les competències pròpies de Catalunya en l’organització i el funcionament de l’atenció sanitària és la major garantia per assegurar el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
  • El caràcter públic d’un Sistema de Salut se sustenta en el seu finançament públic, en garantir-ne l’accés universal, en la seva cartera de serveis, l’equitat territorial, i la seva qualitat.
  • La contractació de manera directa o indirecta a través d’externalitzacions via convenis, concertacions, contractacions, o qualsevol altra fórmula de col·laboració publicoprivada, ha de ser possible com una de les eines a l’abast de les administracions públiques per a garantir la provisió dels serveis sanitaris.
  • La transformació necessària dels models sanitaris, tal com defensa el Consell Econòmic i Social en l’informe “Desarrollo autonómico, competitividad i cohesión social en el sistema sanitario”, ha de partir dels avantatges del model descentralitzat, i de la competitivitat dels diferents models de gestió, incorporant l’avaluació dels seus resultats com a instrument per garantir-ne l’eficàcia, l’eficiència, i la qualitat.

Per tot això, creiem que el projecte de llei del Govern Espanyol, no aporta solucions als problemes reals del sistema sanitari espanyol, que són principalment la manca de finançament i de professionals sanitaris, i només amaga una voluntat política d’uniformisme centralitzador, que atenta directament a la capacitat de decisió de les CCAA, perjudicant de manera evident el model sanitari català, caracteritzat per la gran participació de l’economia social sense ànim de lucre en la provisió de serveis sanitaris.

Meritxell Budó i Pla

Coordinadora de la Sectorial de Salut