Junts sol·licita al Parlament presentar un recurs d’inconstitucionalitat a la llei d’habitatge estatal 

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries dictamina que la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge  vulnera la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge  

El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha comunicat al Parlament la voluntat d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 8 articles de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge.

Junts per Catalunya fa aquesta petició després que les conclusions del dictamen del Consell del Consell de Garanties Estatutàries considera que s’aprecien motius d’inconstitucionalitat. En concret, en els articles 2, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29 de la disposició transitòria primera, la disposició transitòria segona i la disposició final setena. 

 

A petició de Junts per Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, vulnera la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge com també el principi d’autonomia financera i l’autonomia de despesa de la Generalitat. 

Junts per Catalunya recorda que va presentar a la Mesa del Parlament una sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la vulneració de l’àmbit competencial de la Generalitat i del principi de la seguretat jurídica amb relació a la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge. Aquest dictamen era previ i necessari a la possible interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional per part del Parlament de Catalunya.