Junts presenta una iniciativa per fer efectius els drets dels catalanoparlants en l’àmbit de la justícia

L’Estat espanyol incompleix la Carta Europea de les Llengües regionals o minoritàries sense garantir que els processos penals puguin realitzar-se en català

L’ús del català en els processos judicials ha baixat un 10% i el seu ús és pràcticament residual

L’Estat espanyol va ratificar el 2001 la Carta Europea de les Llengües regionals o minoritàries, però es nega a complir-la. Per sisena vegada, els experts encarregats de controlar la seva aplicació han tornat a constatar que les autoritats espanyoles han incomplert el requeriment reiterat del Comitè de Ministres del Consell d’Europa perquè es modifiqui l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, de manera que s’estableixi clarament que en els processos judicials s’ha de seguir en les llengües cooficials si una de les parts així ho sol·licita. Aquesta mesura comportaria la erradicació del sistema de traductors actual, que desincentiva l’ús de les llengües cooficials. El Consell d’Europa exposa que, a la pràctica, rarament els jutges utilitzen una llengua que no sigui l’espanyola.

La reforma aniria acompanyada de l’obligatorietat de jutges, fiscals i personal de l’Administració de Justícia d’acreditar un coneixement suficient de la llengua per poder realitzar les seves funcions en els territoris amb llengua pròpia. “La negativa de l’Estat espanyol, independentment del color del govern de torn, a complir les obligacions adquirides el 2001 no només vulnera els drets lingüístics de tots els ciutadans parlants de llengües cooficials, sinó que el caràcter discriminatori d’aquesta actuació provoca un efecte dissuasori”, explica el diputat, Josep Pagès. “De fet, l’ús del català ha baixat un 10% ens els procediments judicials a Catalunya i ha passat a ser pràcticament residual”,”afirma Pagès. “Espanya incompleix de manera sistemàtica les resolucions que venen des del Consell d’Europa. I també ho fa amb les resolucions del Comitè de Drets Humans de l’ONU”, afegeix el diputat. Amb la presentació de la iniciativa, Pagès es proposa fer patent la voluntat de l’Estat espanyol d’incomplir un tractat que és dret intern des de que el va ratificar fa més de 20 anys, la Carta de les Llengües regionals o minoritàries.